RMA (reklamation)

Selvom reklamationer er sjældent forekommende hos DKfliser.dk, sker det at der kommer en berettiget reklamation.

Ved berettigede reklamationer står DKfliser.dk naturligvis til ansvar for de leverede varer, og ved enhver reklamation forbeholder DKfliser sig ret til at besigtige varerne inden der træffes en afgørelse.

Kalkudfældning er ikke en reklamation.

Til orientering gengives her uddrag af vores salgs- og leveringsbetingelser:

Modtagerkontrol:

Det er vigtigt at du ved modtagelsen kontrollerer, at leverancen indeholder de bestilte produkter, herunder formater og farver i det rigtige antal. Modtagerkontrollen bør altid omfatte antal, produkt og transportskader. Varer, som er emballeret, skal udpakkes og besigtiges senest fem dage efter leverancen.Under transport og ved af- og pålæsning kan der ske beskadigelser. Kontrollér derfor ved modtagelsen, leverancen for synlige fejl og mangler.

Når produktet tages i anvendelse anses dette for en accept af produktets egenskaber og udseende.

Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra DKfliser/ www.dkfliser.dk, skal påberåbes inden 2 uger efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.

Granit og skifer er naturprodukter, og der kan derfor forekomme farve og struktur forskelle. Dette er en naturlig del af materialet, og giver ikke anledning til reklamation. Tolerancer i størrelser og tykkelser forekommer, Køber skal acceptere tolerancer på op til +/- 11 mm i forhold til opgivne mål og tykkelser. Kløvede materialer kan have væsentlige tykkelsesforskelle, også i det enkelte emne.

Anvendes der ikke anbefalede lægge eller fuge materialer gives der ikke erstatning for evt. misfarvninger/påvirkninger.

-

Ved en evt. godkendt reklamation:

-

-

*) Disse felter skal udfyldes ved reklamation.